کیوسک/زمستان سخت افغانستان

واشنگتن پست با انتشار تصویری از زنان و کودکان افغانستان در صفحه نخست خود نوشته زمستان سختی که همه در این کشور منتظرش بودند،