عکس خبر/ پیست اسکی آلوارس سرعین

پیست اسکی آلوارس در فاصله ۱۲کیلومتری روستای آلوارس و ۲۴کیلومتری سرعین قرار دارد. از آنجا که در ارتفاع ۳۲۰۰متری از سطح دریاست، در نیمه دوم سال پر از برف می‌شود و در حدود 6تا 8ماه از سال مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد.