عدد خبر/ 4.5میلیون

زوج نابارور در کشور زندگی می‌کنند که عمده این افراد در تهران خدمات را دریافت می‌کنند، بیمه سلامت و سازمان تامین اجتماعی، با توجه به استانداردهای تعریف شده خدمات را ارائه می‌دهند.