پادگان‌‌ها، فضای شهری می‌شوند

روند افزودن زمین‌های وسیع پادگان‌ها به فضای سبز و عمومی شهر سرعت گرفته است
چند روز پیش بخشی از پادگان لشگر77 مشهد به شهرداری مشهد تحویل داده شد. این کار باعث شد که 51هکتار فضای سبز جنگلی و بیشتر از 15هکتار فضای آموزشی و ساختمان‌های قابل استفاده و همینطور تاریخی به دومین شهر بزرگ ایران افزوده شود.