دیدار با مشاهیر در اراضی عباس‌آباد

تا به حال به میدان مشاهیر در اراضی عباس‌آباد سری زده‌اید؟ اینجا تندیس مشاهیر بزرگی جا خوش کرده‌اند.