31
شنبه 4 بهمن 1399
شماره 8142
صفحه 7 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
کسب و کارهایی که به خاطرات قدیمی بازار تجریش پیوسته‌اند

یاد چلنگرها و سفیدگرها بخیر!

نخستین مغازه‌های بازار تجریش حجره‌های کوچکی بودند که در ورودی خانه‌های این محله ایجاد شده بود و دری جداگانه، حریم آنها را از بقیه ملک جدا می‌کرد.