38
چهار شنبه 7 آبان 1399
شماره 8071
صفحه 14محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
چند روایت کوتاه از زندگی سردار شهید حاج «داود کریمی»

کارگری که فرمانده شد

شهید حاج «داود کریمی» از جمله فرمانده‌هایی است که ساده زیست و ساده رفت. قبل از شروع جنگ قالب‌ساز بود و پس از دوران دفاع‌مقدس نیز به شغل قبلی‌اش برگشت.