خدا قوت خادمان گمنام شهر!

محله تختی و شهید بهشتی با داشتن ۸۰ کوچه و سکونت ۸۰ خانواده شهید از محله‌های اصیل و قدیمی در ناحیه ۵ شهرداری منطقه۱۶ است.