24
چهار شنبه 7 آبان 1399
شماره 8071
صفحه چهارم قرن
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
پیدا شدن جسد جهان‌پهلوان پرافتخار و محبوب در زمستان سال1346در هتل یکی از دوستانش مثل یک بمب خبری در کشور صدا کرد. مرگ این قهرمان پرآوازه در خارج از مرزهای ایران نیز به خبری داغ و پراهمیت تبدیل شد.

مرگ؛  نتیجه آگاهی جهان پهلوان تختی

همه‌‌چیز گره خورده به مرگ تختی. 37سال زندگی با پایان‌بندی‌ای که تازه شروع کار است. سی‌وهفت‌سالگی، سال غریب و در عین حال آشنایی ا‌ست.