31
چهار شنبه 7 آبان 1399
شماره 8071
صفحه 7 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
معاون معماری و شهرسازی منطقه ۱۸ بر ضوابط انبوه‌سازی تأکید می‌کند

حرکت خارج از ضوابط شهرسازی ممنوع!

درپی گزارش هفته گذشته همشهری محله که با موضوع رونق پروژه‌های انبوه‌سازی در منطقه۱۸ و نادیده گرفتن برخی سرانه‌ها و خدمات موردنیاز شهروندان به‌خصوص مدرسه تهیه شده بود