21
چهار شنبه 7 آبان 1399
شماره 8071
صفحه اول قرن
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

او را کشتند

روایت مرحوم محمدعلی فردین، از خودکشی تختی، نزدیک ترین دوست ورزشکارش
کارگزاران رژیم فهمیده بودند که او به سوی دکتر مصدق و جبهه ملی کشیده شده بود، منتها چون تختی بود مستقیما نمی‌توانستند عملی انجام بدهند... بنابراین شروع کردند دایره معاشرت‌های او را تنگ‌تر کردن. مقداری هم ناراحتی‌های خانوادگی داشت... سن و سالش هم بالا رفته بود، حدود سی سال داشت و دوره پهلوانی‌اش هم تمام‌شده بود.