معابر خاورشهر اصلاح هندسی می‌شود

اصلاح هندسی و پیاده‌روسازی در معابر خاورشهر با جدیت انجام می‌شود.