گودبرداری‌های غیراصولی نگرانم کرده است

گودبرداری‌های غیر‌اصولی، یکی از معضلات در حوزه شهرسازی است که اغلب کارشناسان این حوزه را به فکر واداشته تا راهکارهای اصولی و عملی برای مقابله با این مشکل را یافته و به گروه‌های مخاطب ارائه دهند و نقشی در کاهش خطرات احتمالی ناشی از وجود این گودهای غیر‌اصولی و‌گاه رها شده در گوشه و کنار شهر داشته باشند.