12
سه شنبه 30 دی 1399
شماره 8139
جامعه2
122
122
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

ما تو را بدرقه می‌کنیم

جمعی از روزنامه‌نگاران از شیده لالمی می‌گویند
سخت است نوشتن از کسی که از این دنیا رخت بربسته است و گفتن از او که احساس بر آن دخیل نشود؛ شیده لالمی روزنامه‌نگار پرتلاش و صاحب سبک ناباورانه از این دنیای نامرد رفت. آنچه از او می‌توان گفت کم نیست اما برای من او یک روزنامه‌نگار بااصول بود.