34
سه شنبه 30 دی 1399
شماره 8139
صفحه 10محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
مؤلف کتاب«گام به گام گودبرداری و اجرای سازه نگهبان» از دغدغه‌هایش می‌گوید

گودبرداری‌های غیراصولی نگرانم کرده است

گودبرداری‌های غیر‌اصولی، یکی از معضلات در حوزه شهرسازی است که اغلب کارشناسان این حوزه را به فکر واداشته تا راهکارهای اصولی و عملی برای مقابله با این مشکل را یافته و به گروه‌های مخاطب ارائه دهند و نقشی در کاهش خطرات احتمالی ناشی از وجود این گودهای غیر‌اصولی و‌گاه رها شده در گوشه و کنار شهر داشته باشند.