روی خط سیاست / ایالات متحده سریع دست به اقدام بزند:

وزیرخارجه   بار دیگر به دولت آمریکا توصیه کرد که به سرعت دست به «اقدام» بزند.