35
سه شنبه 26 اسفند 1399
شماره 8183
صفحه 11 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
نوروز برای امیرکربلایی‌زاده یادآور عیدی و اسکناس تا نخورده‌است

آرزویم برباد رفتن  کروناست

لبخند صاحبخانه صورتش است و صحبت‌ها و پاسخ‌هایش آمیخته با طنز.