دریغا از آن مرد هزار لبخند

وسعت دل آدم‌ها به اندازه صفای وجودشان است، هرچه دریا دل‌تر، باصفاتر، این‌گونه افراد مرام خودشان را دارند.