میراث فرهنگی ایران در آمریکا صدا کرد

کشف شهر سوخته
روزنامه نیویورک تایمز در تاریخ 11دسامبر 197220 آذر 1351 تیتر زد: «یک شهر متعلق به عصر برنز در ایران کشف شده است».