36
سه شنبه 20 آبان 1399
شماره 8081
صفحه 12 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
خدمات مددسراهای مناطق شرق پایتخت در بحران کرونا 24 ساعته شده است

آسیب‌دیده‌هازیر چتر حمایت

در شرایط فعلی  جامعه که بیماری کرونا فراگیر شده و تقریباً همه شهروندان به نوعی درگیر شیوع و تبعات آن هستند، نگهداشت اجتماعی شهر، موضوعی است که مدیریت شهری آن را پیش‌بینی کرده است.