از راستگرایی در موسیقی تا چپ‌روی در سیاست

تغییر مدیران و راهبران موسیقی در رادیو و تلویزیون
پس از ادغام «تلویزیون ملی ایران» و «رادیو ایران» در سال۱۳۵۰ و شکل‌گیری سازمان «رادیو و تلویزیون ملی ایران» ساختاربخشی تازه برای ارکسترهای مختلف این دو مجموعه نیز ناگزیر می‌نمود.