آمار کرونا در یک نگاه

آمار مرگ‌ومیر کرونا از 304نفر در ابتدای آبان به ۴۵۸ نفر در 19آبان رسیده است.