• پنج شنبه 1 مهر 1400
  • الْخَمِيس 15 صفر 1443
  • 2021 Sep 23
شنبه 29 شهریور 1399
کد مطلب : 110444
+
-

تبدیل موزه پروفسور حسابی به کانون تولید علم

تیتر یک
تبدیل موزه پروفسور حسابی به کانون تولید علم

موزه پروفسور حسابی در شمال تهران با تبدیل شدن به «مرکز نوآوری و فنآوری شهر هوشمند» بهعنوان مرکزی برای تولید علم مورد بهرهبرداری قرار میگیرد. «سید حمید موسوی» شهردار منطقه یک گفت: «تلاش مدیریت شهری تبدیل موزه پروفسور حسابی به کانون تولید علم است و با بهرهمندی از ظرفیتهای شرکتهای دانش بنیان و استارتاپها بهزودی با تصمیمگیری درباره فرایند آمادهسازی و زمانبندی برای راهاندازی این مرکز اقدامات لازم انجام میشود.» او با تأکید بر ویژگیهای شخصیتی پروفسور حسابی و لزوم اشاعه سبک زندگیاش افزود: «خانه پروفسور بزرگ ایران که همه زندگیاش صرف علم و آموزش آن به علاقهمندان بوده است دلیل ارتباط میان بنیاد حسابی و فعالیتهای مرکز نوآوری و فنآوری شهر هوشمند و تبدیل آن به کانون علم در منطقه شده است. این موزه با توجه به موقعیت و میزان رفت و آمدهای داخلی و بینالمللی میتواند نمونه موفقی از تحقق دانش محوری با بهرهگیری از استارآپها باشد.» موسوی درباره حوزههای مهمی که در مرکز هوشمند پروفسور حسابی باید بررسی شود گفت: «گردشگری، مباحث ایمنی، موضوعات ترافیکی، بوستانهای هوشمند، مدیریت پسماند، افزایش بهرهگیری از انرژیهای تجدیدپذیر، استفاده از آبهای خاکستری، الکترونیکی کردن خدمات شهرسازی برای مقابله با فساد اداری و... از جمله حوزههایی است که اکنون در شمال تهران نیازمند توجه ویژه و بهرهگیری از هوشمندسازی است.»
 

این خبر را به اشتراک بگذارید