گرینویچ / «توربوسیل» در سایت‌های معماری

نیویورک : ساختمان مشهور به توربوسیل در پارک‌فناوری پردیس تهران یکی از سازه‌های مورد علاقه معمار‌های جهان است.