خوش خبر

عشق به حسینع چه معجزه‌ها که نمی‌کند. دل‌ها رئوف می‌شود و این روزها، حال دل آدم‌ها به احسن الحال نزدیک می‌شود.