معمای صف‌های طولانی در پمپ‌بنزین‌ها

جایگاه‌های سوخت به ایستگاه انتظاری طولانی تبدیل شده و همچنان وضع پمپ‌بنزین‌ها به حال عادی برنگشته است.