2 روایت متفاوت از اندازه کیک اقتصاد ایران

خروج بخش خدمات از انجماد کرونایی، مهم‌ترین نکته‌ای است که در هر دو روایت به‌چشم می‌خورد
هم بانک مرکزی و هم مرکز آمار ایران روایت می‌کنند که اقتصاد ایران از شوک کرونا خارج شده و حتی صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی ایران در بهار امسال جهش داشته است.