13
جمعه 19 خرداد 1402
شماره 8794
روز هفتم 1
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
شورای جهانی صنایع‌دستی یک نهاد وابسته به سازمان یونسکو است که با هدف ارتقای جایگاه صنایع‌دستی در جهان و حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی کشورها فعالیت می‌کند.

هنر نزد ایرانیان است و بس

پرونده ویژه روز صنایع دستی
تهران پایتخت مهارت‌ها و فنون هنری متعددی است که نیازمند پاسداری فوری هستند