حادثه تلخ سر صحنه سریال «سلمان فارسی»

فروریختن آوار در محل فیلمبرداری سریال «سلمان فارسی» در شمال شاهرود، جان 2هنرور را گرفت و ۴نفر نیز مصدوم شدند.