چرا لوایح FATF زودتر باید تعیین تکلیف شود؟

بیش از یک‌سال از بازگشت ایران به فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF می‌گذرد.