38
چهار شنبه 13 اسفند 1399
شماره 8173
صفحه 14محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
خواسته چندین ساله اهالی خیابان میثاق شمالی با تملک و تخریب یک ملک محقق شد

خداحافظی با ترافیک خانی‌آبادنو

اغلب وجود ملک‌های متروکه و معارض و خیابان‌های کم‌عرض یکی از دغدغه‌های ساکنان محله‌های جنوبی شهر است.