10
چهار شنبه 13 اسفند 1399
شماره 8173
شهر-۲
23023607
02123023900
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران گزارش داد:

تغییر پارادایم از شهرسازی سوداگرا به شهرسازی انسان‌گرا

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر توقف چرخه باطل شهر فروشی را ابر پروژه مدیریت شهری دوره پنجم دانست و با بیان اینکه دوقطبی شدن شهر نتیجه شکل گیری چرخه باطل شهر فروشی است به تشریح این چرخه باطل و دستاوردهای این دوره مدیریت شهری در راستای دستاوردهای کیفی‌سازی و تحقق حقوق عمومی پرداخت.