ورود تازه‌واردها به بورس شتاب گرفت

همشهری دقیق‌ترین آمار از روند ورود سرمایه‌گذاران خرد به بورس را ارائه می‌دهد
آمار‌ها نشان می‌دهد با ورود 259هزار سهامدار جدید در نیمه نخست امسال و همچنین اضافه شدن 34هزار سرمایه‌گذار تازه‌وارد در نیمه نخست مهرماه جاری، جمع کل سهامداران بورس از مرز 11میلیون و 170هزار نفر گذشته و تعداد زنان سهامدار هم در بورس به 3میلیون نفر رسیده است.