20
سه شنبه 16 مهر 1398
شماره 7779
سینما
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
مرور تصویر دهه60 در فیلم‌های متأخر سینمای ایران

طیف‌های یک دهة خاکستری

گلوله، خون، مرگ، ترس، شجاعت، فداکاری، مادران چشم‌انتظار، پدران کمر دوتا، تن کوچه‌ها پر از زخم حجله‌ها، هق‌هق زنان مرد خانه‌ها، مرزهای روشن خودی و دشمن، رگ‎‌های آماس‌کرده از خشم و غیرت، عشق‌های محجوب و کوچک، دل‌های شکسته و پردرد، امید به روزهای گرم و بی‌درد.