نگاهی طنزآمیز به پشت صحنه خدایان یونان

کتاب «ایلیاد» به همراه «اودیسه» از آثار حماسی و فاخر یونان است که از بسیاری لحاظ همسان با شاهنامه‌فردوسی بوده.