«شمشیری» چگونه «قهرمان قرضه ملی» شد؟

«محمدحسن شمشیری»، صاحب سیاسی‌ترین رستوران مشهور تهران بود
چگونه ممکن است یک چلوکبابی در تاریخ معاصر ایران مهم شود؟ باید «چلوکبابی شمشیری» باشد و صاحبش هم آدمی در حد و اندازه «محمدحسن شمشیری» باشد؛ مردی که به «قهرمان قرضه ملی» مشهور است.