11
شنبه 1 بهمن 1401
شماره 8695
روایت تهران
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ارگ سلطنتی چگونه روشن شد؟

نخستین خیابان چراغ‌دار پایتخت

خیابان امیرکبیر در منطقه۱۲ نخستین معبری بود‌ که نه‌تنها در تهران، بلکه در کشور چراغ‌دار شده است.ناصرالدین شاه که در سفر به اروپا با صنعت برق آشنا شده بود، تصمیم گرفت ارگ خود را برق‌کشی کند.