این دولتمرد خوشفکر قاجاری هوای مردم را داشت

درباره ستمی که قاجار بر مردم زمان خود روا می‌داشت در کتاب‌های تاریخ زیاد صحبت شده است؛ اینکه کسی نبود که گره از کار مردم بخت‌برگشته باز کند و رعیت بیچاره همیشه تنها و بی‌یاور بود.