11
شنبه 20 اسفند 1401
شماره 8732
روایت تهران
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
۸۵سال قبل‌، کارخانه برق میدان‌ شهدا به بهره‌برداری رسید

تهران روشن شد

چند دهه از فعالیت نخستین‌ کارخانه برق در خیابان چراغ برق تهران گذشته بود که به‌دلیل افزایش نیازها و فشار دولتمردان وقت، کارخانه برق دیگری در میدان شهدا -ژاله سابق- راه‌اندازی شد و واگذاری اشتراک آغاز شد.