03
شنبه 20 اسفند 1401
شماره 8732
شهر
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
خریداری و به‌کارگیری ۲۲۴دستگاه اتوبوس، ۶۲دستگاه مینی‌بوس و ۲۰دستگاه ون مناسب‌سازی‌شده.
۹۰درصد قبض‌های صادر شده عوارض، بین شهروندان منطقه۵ توزیع شده .
روی برگه‌های عوارض کسب و پیشه، بهای خدمات پسماند و عوارض نوسازی که امسال به شهروندان داده شده، نوشته شده است: «استثنایی‌ترین بخشودگی جرایم تاریخ بلدیه از سال 1348تاکنون» و در کنار آن «درصورت عدم‌پرداخت، جریمه 24درصدی سالانه» هم دیده می‌شود.

جرایم شهری از سال 1348 بخشیده شدند

فرصت طلایی پرداخت قبوض عوارض نوسازی و خدمات پسماند را از دست ندهید
گزارش
درآمد‌های شهرداری تهران روند رو به‌ رشدی در سال1401 داشته است که ارقام ثبت‌شده نیز آن را تأیید می‌کند تا جایی که علیرضا زاکانی، شهردار تهران از تحقق ۱۳۰درصدی بودجه امسال برای اداره پایتخت خبر می‌دهد.