21
شنبه 20 اسفند 1401
شماره 8732
پرونده1
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

چرخش مغزها به جای فرار مغزها

نگاه دیگر
در بحث مهاجرت به‌خاطر آمارهای نادرستی که ذکر می‌شود، ظلم بزرگی به کشور شده است.

بازگشتند و ساختند

علی حسینی، معاون دفتر توسعه روابط علمی و سرمایه انسانی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در گفت‌وگو با همشهری از عوامل بازگشت نخبگان گفته است
گفت‌وگو
دولتی را نمی‌توان یافت که تمایل به استفاده از توانمندی‌های متخصصان سفرکرده‌اش نداشته باشد. به‌عنوان نمونه، کشورهایی مثل کره‌جنوبی، چین و مالزی با برنامه‌هایی که طراحی کرده‌اند، سعی می‌کنند این گروه از متخصصان را جذب کنند.