کارنامه سلامت دولت سیزدهم از شهریور 1400 تا امروز

15000 تخت بیمارستانی 2415 تخت تا پایان 1400