ژاله آموزگار: انوار از نوادر روزگار بود

ژاله آموزگار، عبدالله انوار را یکی از نوادر روزگار دانست و گفت: به قول ایرج افشار او از «نادره‌کاران» بود.