تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام

دکتر تقی آزاد‌ارمکی، استاد گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تهران، در کتاب «تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام؛ از آغاز تا دوره معاصر» تلاش کرده است تا آراء و نظریات متفکران مسلمانی را که در مورد یکی از موضوعات و مباحث اجتماعی داعیه‌ای داشته‌اند، مرور کند.