نقل‌قول‌/ مهرداد ویس‌کرمی، عضو کمیسیون آموزش مجلس

2موضوع تعهد پزشک در مناطق محروم و عدم‌اقبال پزشکان برای حضور در مناطق محروم از موضوعات اساسی کشور به شمار می‌رود.