رفع بوی بد مخازن زباله تا 2هفته دیگر

بیش از 5هزار مخزن پسماند تا پایان سال نو می‌شود
بوی نامطبوع مخازن بزرگ زباله، اهالی برخی از محله‌های شهر تهران را آزرده‌‌خاطر کرده است؛ بویی که از تولید شیرابه‌های پسماند ‌تر منتشر می‌شود و هوای گرم این روزهای پایتخت به‌شدت بوی نامطبوع مخازن زباله را افزایش می‌دهد.