خلاف سنت

راه عماد عصار و باشرف‌هایش از سنت کهن هرزنامه‌نویسی ایرانی جدا شد
هرزنامه‌نویسی وقتی «باشرف‌ها» در حال انتشار به‌صورت پاورقی در روزنامه آَشفته بود، سال1325، بدیع و نو نبود و ریشه‌هایی قدیمی داشت.