منتظرم باش، آن‌سوتر جایی که کرونا نباشد
چند سطری در سوگ حمیرا نکهت دستگیرزاده، شاعر افغان، که هفته پیش در هلند درگذشت
اردیبهشت زادم، هم باورِ زمینم