شریک موقوفه آقمشهد: تسلیم رأی قوه قضاییه در سرنوشت آقمشهد هستیم

در پی انتشار 8مورد تحریف اساسی در بازنویسی سند وقفی جنگل آقمشهد که دیروز در روزنامه همشهری منتشر شد، شریک متولی این وقف برخی از این موارد را تأیید و اعلام کرد که رأی قوه قضاییه در این پرونده فصل‌الخطاب همه است.