خیز آبخیزداری برای جلوگیری از فرونشست و تخریب آبخوان‌ها

معاون آبخیزداری، ‌امور مراتع و بیابان سازمان جنگل‌ها از برنامه این معاونت برای کاهش میزان فرونشست‌ زمین در کشور خبر داد و گفت: براساس بررسی‌های انجام شده 11.2میلیون هکتار از عرصه‌های کشور نیازمند تغذیه آبخوان شناخته شده‌اند که در صورت تامین اعتبار، عملیات آبخیزداری در این مناطق اجرایی می‌شود تا از فرونشست جلوگیری شود.