20
سه شنبه 2 مهر 1398
شماره 7767
سینما
123123
123123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

جایی که عقاب‌ها ستیز می‌کنند

فیلم‌های جنگی ایرانی در دهه60
چرخه فیلم‌های جنگی از نمونه‌های بارز تولید ژنریک براساس مقتضیات بومی و ویژگی‌های فرهنگی است. فیلم‌های جنگی ایرانی، بر اساس اتفاق پیش‌آمده برای کشور که وقوع جنگ تحمیلی از سوی عراق بود و بر اساس یک نیاز واقعی ساخته شدند. بخش دولتی از فیلم‌های مورد‌نظر خود حمایت می‌کرد اما بخش‌خصوصی نیز بیکار ننشست و تولیدات قابل‌توجهی را عرضه کرد.
مهدی جعفری از جدیدترین فیلم سینمای جنگی ایران می‌گوید

دلهره تماشای 23نفر با 23نفر

فیلم «23نفر» به واسطه داستان و سوژه‌ای که دارد با تمام فیلم‌هایی که در این سال‌ها درباره دوران جنگ ساخته شده متفاوت است؛ داستان 23 نوجوانی که سال‌های سال در اسارت بودند و این اسارت هم با دیگر اسیر شدن‌ها متفاوت بود. «23نفر» قصه‌ای دارد که در این سال‌ها کتاب‌های زیادی درباره‌اش نوشته شده و مهدی جعفری آن را به پرده سینما آورده است.