22
سه شنبه 2 مهر 1398
شماره 7767
جامعه
23023618
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
گزارش همشهری از آخرین بازمانده‌های کوچ پیاده عشایر ایران در منطقه بازفت چهار‌محال و بختیاری

آوای زندگی‌ایل

گزارش
نسیم مرموزانه، زوزه گرگ‌های گرسنه را با خود می‌آورد، وهم درنده‌ای به جان نفس‌های اهلی می‌افتد، خیال تا منتهی‌الیه خوف پیش می‌رود و لرزه بر اندام بلوط‌های زاگرس می‌اندازد.